درزگیری در و پنجره دوجداره

از انواع چسب – پشم سنگ – پشم شیشه یا فوم و یا سایر مواد معادل برای عایق بندی صدا و حرارت استفاده می گردد. این عایق بندی بایستی در مقابل هوا زدگی مقاوم باشند.

مواد عایق بندی بایستی با فریم ها کاملاً انطباق شیمیایی داشته باشند و هرگز اثر متقابل روی همدیگر نگذارند استفاده از قیر جهت آبندی مجاز نیست.

درزبندی پنجره دوجداره

از مواد الاستیک مانند سیلیکیون یا نوارهای آببندی فشرده جهت آببندی پنجره ها از طرف بیرون (حتی داخل) استفاده می گرد. درزهای کناری دیوار در مجاور پنجره ها توسط مواد آببنید نیز پر می گردد.

در صورتی که آببندی بین در،پنجره و گچ صورت می پذیرد بایستی مطمئن شوید درزها توسط مواد آببندی نیز کاملا پر می گردد جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و بخار داخل اتاق به محل درز پنجره و دیوار می توان از نوار آببندی یاچسب سیلیکون استفاده نمود.

استفاده هم زمان از نوار آببندی فشرده در سمت داخلی پنجره و مواد آببندی در سمت خارجی پنجره ممنوع است سازگاری مواد آببندی با فریم در و پنجره مد نظر قرار گیرد.

نکته:

اثرات ناشی از مالیده شدن و یا پاشیدن فوم روی در و پنجره باعث تغییر رنگ خواهد شد لذا توصیه می گردد این اثرات و کثیفی به طور کامل و سریع از روی در و پنجره پاک گردد.