عملکرد گرمایی پنجره دوجداره

عملکرد گرمایی پنجره دوجداره

مقدارعایق بندی گرمایی پنجره دوجداره ، به فاصله بین دو شیشه بستگی بسیار بالایی دارد. هرچه فاصله میان دوشیشه کمتر باشد ، نفوذ گرمایی بیشتر خواهد شد و به دنبال آن رسانایی گرمایی پنجره دوجداره افزایش خواهد یافت.

در صورتی که فاصله دو شیشه زیادتر باشد ، پدیده همرفت بر ویسکوزیته (گرانروی) گاز فایق آمده و باعث افزایش انتقال گرمایی پنجره خواهد شد.بهترین فاصله بین شیشه ها برای مناسبترین عایق بندی ، بین 16 تا 19 میلیمتر می باشد. فاصله شیشه دوجداره نسبت به قاب پنجره دوجداره تنظیم می گردد. امروزه اغلب پروفیل های  uPVC موجود در بازار قابلیت استفاده از شیشه های دوجداره با فاصله مناسب را دارند. اما زمانی که بخواهیم از پنجره های سه و چند جداره استفاده کنیم ، حفظ فاصله ی مناسب بین شیشه ها ، بحث متفاوتی خواهد بود.

حتما بخوانید، قیمت و مشخصات انواع پنجره‌های دوجداره